Strona główna

Zapraszamy na sesję absolutoryjną

Zapraszamy na XXV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 28 kwietnia 2009r. o godz. 14.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji.

3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.Interpelacje radnych.

5.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2008 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej i głosowanie.

6.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009,

b) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,

c) przyjęcia zmian w Statucie Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

d) ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Krotoszyn za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Wolne głosy i wnioski.

9.Zakończenie obrad XXV sesji.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn