kwiecień
2020
7
wtorek
Donata
Herminy
Rufina

      

  Strona główna

Gmina wybuduje Punkt Selektywnego Zbierania Opadów KOmunalnych

1 lutego Gmina Koźmin Wielkopolski podpisała z Zarządem  Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt."Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie." w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Gospodarka odpadami", Poddziałanie 4.2.1. "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie  istniejących"  z WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 887 765,56 zł. 

 

 

 

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 714 537,63zł.

 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała gminie Koźmin  Wielkopolski dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 607 356,98 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 1 października 2019 roku. 

 

2019-02-08

Tekst: M.Wojtczak, UMiG


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn