luty
2019
23
sobota
Damiana
Romana
Romany

           

  Strona główna

Nabór na wolne stanowisko w urzędzie

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

 

 Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2  ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (osoba  nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać  zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie      znajomości języka polskiego dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej) - Dz. U. z 2014 r., poz. 1202,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne,
4)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość problematyki samorządowej,
2)    umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
3)    umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
4)    umiejętność pracy w zespole,
5)  mile widziany staż pracy w księgowości budżetowej.
      6) znajomość podstaw ustawy o systemie oświaty, ustawy o rachunkowości, o finansach
           publicznych, prawa zamówień publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości gminnych jednostek oświatowych,
2) wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
    jednostek oświatowych.
3) wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
    gospodarczych i finansowych gminnych jednostek oświatowych,
4) przestrzeganie ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego
     i o wolontariacie, przepisów o klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości, prawa zamówień
     publicznych,
5) prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków w programie
    komputerowym Finanse Optivum firmy VULCAN dla każdej gminnej jednostki oświatowej,
6) dekretacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych gminnych jednostkach
    oświatowych zgodnie z obowiązującym Zakładowym Planem Kont zawartym w polityce
    rachunkowości oraz zgodnie z klasyfikacja budżetową,
7) sporządzanie i wysyłanie do odpowiednich dysponentów sprawozdań z poszczególnych jednostek
    oświatowych w oparciu o dane ewidencji księgowej jednostki zgodnie z obowiązującymi
    przepisami o sprawozdawczości budżetowej,
8) sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawień zamian w funduszu w poszczególnych
    jednostkach oświatowych
9) obsługa programów księgowych m.in. Plan B i Zaangażowanie

Informacja o warunkach pracy:
1. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,  w biurze  znajdującym
    się  na II piętrze /brak windy/.
2. Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00
     do 16.00/.
3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
w grudniu 2018 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekracza 6%.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni       praw    publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 11 lutego 2019 r. do godz. 10.00  (decyduje data wpływu do Urzędu)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw księgowości oświatowej ”.

Koźmin Wielkopolski, dnia  28 stycznia 2019 r.
                                                                                               
 Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn